Login Form

Emlékezzen rám

       
Top Panel
 • Kutyaovi
 • Kezdő tanfolyam
 • Középhaladó tanfolyam
 • Haladó tanfolyam

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a AKELA Kutyás Sport Egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0013181; székhely: 1158 Budapest, Pörge u. 82; továbbiakban: AKSE) által üzemeltetett www.akelakutyaiskola.hu és www.kutyakikepzo.akelakutyaiskola.hu weboldal alatt igénybe vehető szolgáltatások feltételeit, illetve a szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) és az AKSE között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat, a teljesítési feltételeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók az AKSE és a Fogyasztó között online úton létrejött jogviszonyra.

 

I. AZ AKSE ADATAI

Név:                            AKELA Kutyás Sport Egyesület
Székhely:                    H- 1158 Budapest, Pörge utca 82.
Adószám:                   18198410-1-42
Telefon:                      +36 70 551 7572
E-mail:                        Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web:                           www.akelakutyaiskola.hu
Képviselő:                   Angyal Zsolt

 

II. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY, AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az AKSE-re, valamint az AKSE által üzemeltetett www.akelakutyaiskola.hu és a www.kutyakikepzo.akelakutyaiskola.hu weboldal alatt létrejövő jogviszonyokra a Fogyasztóval.

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, amely 2023. november 23. napjától érvényes.

3. A Fogyasztó az AKSE-el szerződést köt elektronikus úton a jelen ÁSZF tartalmi rendelkezéseire figyelemmel. Az AKSE weboldalán keresztül kötött szerződés nem kerül iktatásra, utólagosan nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik. A szerződés létrejöttét az elektronikusan rögzített jelentkezési adatok igazolják. A létejövő szerződés a Fogyasztó vonatkozásában fizetési kötelezettséget von maga után.

 

III. AZ AKSE SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE

1. Az AKSE szolgáltatásainak tartalma minden Fogyasztó számára elérhető regisztráció nélkül főszabály szerint, de az AKSE meghatározott szolgáltatások tekintetében – az oktatási anyagok biztosítása érdekében – előírhatja, hogy a Fogyasztó meghatározott platformon történő regisztrációt.

2. A Fogyasztó a kiválsztott tanfolyamra és/vagy a tervezett időpontra kattintva adhatja meg a jelentkezéshez szükséges adatokat.

3. A Fogyasztó köteles a jelentkezéshez szükséges adatok tekintetében valós és érvényes adatokat megadni.

4. A jelentkezés feltétele az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató és a Házirend elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az ÁSZF-et”, „Elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatót” és „Elfogadom a házirendet” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Küldés” és/vagy „Jelentkezem” linkre történt kattintással Fogyasztó kijelenti, hogy az ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató és a Házirend elolvasásra került, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, a GDPR tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és megadja a szükséges hozzájárulását. A jelentkezési lap elküldése az AKSE felé még nem minősül a Fogyasztó által tett ajánlat elfogadásának az AKSE részéről tekintettel arra, hogy a tanfolyam megkezdése előtti szükséges szervezési és lebonyolítási feltételeket az érintett tanfolyamra jelentkezők száma alapján határozza meg az AKSE.

5. A jelentkezés véglegesítését követően az AKSE a Fogyasztó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld.

6. A Fogyasztó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az AKSE kizárja felelősségét, amennyiben a Fogyasztó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

7. Az AKSE-et a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Fogyasztó köteles az adataiban beállott változásokról írásban tájékoztatni az AKSE-et.

8. A Fogyasztó az AKSE által üzemeltetett a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az AKSE nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

9. A Fogyasztó jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben az AKSE által nyújtott szolgáltatásokat határidőben nem kezdi meg, úgy az igénybe venni kívánt szolgáltatás – tipikusan az AKSE által tartott tanfolyam(ok) – vonatkozásában befizetett ellenértékét az AKSE által nyújtott más szolgáltatás – tipikusan az AKSE által megtartott tanfolyam(ok) – igénybevételére használhatja fel az elmulasztott szolgáltatás kezdő időpontjától számított 3 hónapon belül. Amennyiben a Fogyasztó 3 hónapon belül nem vesz igénybe az AKSE által nyújtott szolgáltatást, úgy az AKSE az elmulasztott szolgáltatás ellenértékének 75%-os (hetvenöt százalékos) mértékére igényt tarthat.

 

IV. AZ AKSE ÁLTA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

1. Az AKSE által nyújtott szolgáltatások jellemzői, részletei, árai, valamint az azzal kapcsolatos minden egyéb feltétel és információ az AKSE által működtetett weblapokon kerül feltüntetésre, amelyen keresztül a Fogyasztó tájékozódhat.

2. Abban az esetben, ha a Fogyasztónak bármilyen szolgáltatással kapcsolatosan kérdése merülne fel, az AKSE e-mail elérhetőségére írva további információt és felvilágosítást kaphat.

3. Az AKSE vállalja, hogy amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre a Fogyasztót teljeskörűen tájékoztatja az akcióról és annak pontos időtartamáról a weboldalakon keresztül. A jelen pontban foglaltakra tekintettel az AKSE fenntartja magának a jogot, hogy az általa indított tanfolyamok ellenértékének megfizetése vonatkozásában a tanfolyam indulásának időpontjához viszonyított sávos árkedvezményt vagy egyéb kedvezményes árakat biztosítson a Fogyasztó részére. Az AKSE vállalja, hogy a tanfolyamok ellenértékhez kapcsoldódó kedvezményekről a tanfolyam megindulása előtt ésszerű időben nyújt tájékoztatást az általa működtetett weboldalakon és közösségi média felületeken egyaránt.

4. Abban az esetben, ha bármilyen informatikai hiba és/vagy mulasztás következtében az AKSE által feltüntett árnál alacsonyabb ár kerül megfizetésre a Fogyasztó részéről, úgy feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amely a szerződés érvénytelenségét jelenti. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő és a Felek a szerződés megkötésére vonatkozó szándék előtti állapotnak megfelelő helyzetet állítanak elő.

5. Amennyiben az AKSE minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre az általa működtetett weboldalra, így különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatáás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba (pl.: informatikai hiba miatti alacsony ár) miatt megjelenő "0" Ft-os vagy a szolgáltatásra vonatkozó általános gyakorlatnak megfelelő árnál alacsonyabb összegű árra, akkor az AKSE nem köteles a szolgáltatást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést a Fogyasztó részére. A Fogyasztót ugyanakkor megilleti az elállási jog az AKSE által felajánlott helyes ár közlését követően. Az AKSE fenntartja magának a jogot, hogy a hibás árból eredő hátrányos helyzetet egyedi kuponkedvezmény alkalmazásával orvosolja a Fogyasztó felé.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba (pl.: informatikai hiba) miatt megjelenő 0" Ft-os vagy a szolgáltatsra vonatkozó és a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelő árnál alacsonyabb összegű ár;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

Az AKSE az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

A hibás ár miatt a Fogyasztó a megfelelő ár közlésének időpontjáig, illetve a közléstől számítottan a jogszabályban meghatározott határidőig elállási jogát korlátlanul gyakorolhatja.

6. Az AKSE rögzítik, hogy az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében a tanfolyamok és foglalkozások a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak, az ezeken résztvevő Fogyasztók adatai az erre a célra felállított felnőttképzési nyilvántartásba rögzítésre kerülnek. AKSE rögzíti továbbá, hogy az általa nyújtott szolgáltatások (tanfolyamok, workshopok és foglalkozások) Fogyasztó által történő teljesítésével a Fogyasztó képesítést nem szerez tekintettel arra, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatás nem minősül jogszabályban meghatározott akkreditált képzésnek, így a szolgáltatás teljesítésével az AKSE csak azt igazolja, hogy a Fogyasztó az általa – a tanfolyammal kapcsolatos kutyatartási vagy kutyakiképzői ismeretanyagot/know-how-t – megfelelően elsajáította. A jelen pontban foglaltakra tekintettel a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatások (tanfolyamok, workshopok és foglalkozások) teljesítésével meghatározott tevékenység végzésére feljogosító képesítést, szakképzést vagy végzettséget nem szereznek. Jelen ÁSZF elfogadásával a Fogyasztó köteles az AKSE által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképzési szerződés megkötésére.

7. Fogyasztó vállalja, hogy az AKSE érdekkörébe tartozó és a szerződés teljesítése során bármilyen módon és formában tudomására jutott üzlet vagy piaci működéssel, üzleti tervekkel kapcsolatos technikai vagy üzleti jellegű információ, adat, irat és know-how bizalmas információnak minősül. Fogyasztó a jelen pontban foglaltakat köteles titokban tartani, bizalmasan kezelni, azt nem hozhatja forgalomba vagy nyilvánosságra, illetve harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé semmilyen formában bármelyik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen kötelezettség megszegésével okozott kárért a Fogyasztó teljes felelősséggel tartozik az AKSE felé időbeli korlátozás nélkül.

 

V. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

1. Az AKSE által működtetett www.akelakutyaiskola.hu vagy www.kutyakikepzo.akelakutyaiskola.hu weboldalakon feltüntetett szolgáltatásokra vonatkozó szerződés kötése online felületen, elektronikus úton leadott jelentkezés útján lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2. A Fogyasztó az egyes szolgáltatások megrendelésénél különböző információkat ad meg, többek között az neve, születési adatok, email címe, kutya neve, fajtája, életkora, számlázási adatok, facebook felhasználói név, időpontot választ, tanfolyamoknál, kedvezmények érvényesítése.

3. A www.akelakutyaiskola.hu oldalon keresztül elérhető szolgálatások tekintetében az AKSE jogosult a Fogyasztóval egyeztetni az általa nyújtott a szolgáltatás ellenértékének a megtérítésére vonatkozó a fizetési módot. Az AKSE készpénzes és átutalásos fizetési módot biztosít a Fogyasztó részére az alábbiak szerinti:

- Fizetés készpénzben: a Fogyasztó a szolgáltatás díját szolgáltatás igénybevételekor a helyszínén teljesíti készpénzben.

- Átutalásos fizetés: a Fogyasztó a szolgáltatás megrendelése során az AKSE által kiállított számla alapján, annak feltételei szerint köteles a szolgáltatás díjtát megfizetni. 

4. A www.kutyakikepzo.akelakutyasuli.hu oldalon keresztül elérhető szolgálatások tekintetében az a Fogyasztó kizárólag az AKSE által a jelentkezést követően küldött elektronikus visszaigazolás alapján, átutalás útján teljesítheti a szolgáltatás ellenértékének a megfizetését.

5. Az adatok megadását követően a Fogyasztó a ”Küldés” vagy a “Jelentkezem” gombra kattintva tudja elküldeni jelentkezését. Adatbeviteli hiba esetén a Fogyasztónak a jelentkezési folyamat lezárását követően e-mailben van lehetősége az adatok javítására.

6. A www.akelakutyaiskola.hu oldalon keresztül elérhető szolgáltatások tekintetében a Fogyasztó a jelentkezését követően visszaigazolást kapa az általa kiválasztott tanfolyamról és annak fontosabb adatairól (pl.: beiratkozás helyszíne; beiratkozás időpontja). Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz ez nem érkezik meg, úgy a Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

7. A jelen ÁSZF 6. pontjában rögzített jelentkezést és tájékoztató e-mail kiküldését követően a Fogyasztó és az AKSE között a szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Fogyasztó a jelentkezésnek megfelelő tanfolyam ellenértékét az AKSE részére megfizeti az AKSE által megküldött tájékoztató levél alapján.

8. A www.kutyakikepzo.akelakutyasuli.hu oldalon keresztül elérhető szolgáltatások tekintetében a Fogyasztó a jelentkezését követően visszaigazolást kap az általa kiválasztott tanfolyamról és a tanfolyam ellenértékének megfizetéséről, illetve az ellenérték megfizetésének határidejéről, amelyet a Fogyasztónak kizárólag átutalás útján van lehetősége megfizetni az AKSE számára. Az AKSE a jelen pontban rögzített tanfolyamkra vonatkozó jelentkezés esetén előírja a Fogyasztó részére, hogy a tanfolyam ellenértékének egy meghatározott részét “helyfoglalási díjként” fizesse meg annak érdekében, hogy az AKSE által indított tanfolyam létszámról a tanfolyam megkezdése előtt pontos adat álljon rendelkezésre.

9. A jelen ÁSZF V. fejezet 6. pontjában meghatározott e-mail szerinti visszaigazolás és a ÁSZF V. fejezet 8. pontjában meghatározott „helyfoglalási díj” megfizetésének napja (díjfizetésére vonatkozó teljesítés napja) a Felek közötti elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

10. Az AKSE biztosítja a Fogyasztó részére, hogy a jelen ÁSZF V. fejezet 6. pontjában nevesített és a szerződés megkötését jelentő e-mail kiküldését követő 14 napon belül a jogszabály szerinti elállási jogával éljen a jelen ÁSZF-ben rögzített módon és formában. Az AKSE fenntartja magának a jogot, hogy a Fogyasztó részére – méltányolható körölményeire tekintettel – szükség esetén részletfizetési kedvezményt engedélyez.

11. Az AKSE biztosítja a Fogyasztó részére, hogy a jelen ÁSZF V. fejezet 8. pontjában nevesített és a szerződés megkötését jelentő helyfoglalási díj megfizetését követő 14 napon belül a jogszabály szerinti elállási jogával éljen a jelen ÁSZF-ben rögzített módon és formában. Az AKSE fenntartja magának a jogot, hogy a Fogyasztó részére – méltányolható körölményeire tekintettel – szükség esetén részletfizetési kedvezményt engedélyez.

12. A Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a közötte és az AKSE között az AKSE által nyújtott szolgáltatások teljesítésére szerződés jön létre, amely alapján az AKSE által nyújtott szolgáltatások igénybevétele után a Fogyasztót fizetési kötelezettség terheli.

13. Az AKSE az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére elfogadja a Fogyasztó helyett más személy által teljesített fizetési kötelezettséget abban az esetben, ha az ellenérték megfizetése vonatkozásában egyértelműen igazolható (pl.: átutalási közlemény), hogy kinek a javára történt a fizetési kötelezettség teljesítése.

14. A Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései mellett az AKSE által alkalmazott „Házirend” rendelkezéseit a jelentkezés során megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával az AKSE által alkalmazott „Házirend” szabályait is megismerte és annak tartalmát elfogadja.

15. Az AKSE nem vállal felelősséget a Fogyasztónak harmadik fél vagy a harmadik fél által tulajdonában lévő állat által okozott kárainak megtérítéséért, továbbá kizárja a felelősségét az olyan károk megtérítéséért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Fogyasztó szándékosan vagy gondatlanul nem tartotta be az AKSE szolgáltatásaira vonatkozó előírásokat, szabályokat és rendelkezéseket.

 

VI. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS

1.  Az AKSE működtetett www.akelakutyaiskola.hu weboldalon keresztül kötött szerződés esetén a Fogyasztót a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül, de legkésőbb a tanfolyam megkezdésének időpontjáig megilleti az indokolás nélküli elállási jog. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás megkezdését követően, ha az AKSE a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, vagyis a szerződés lényeges feltételeiben (díjazás, fizetési mód) a szolgáltatés teljesítése előtt megállapodtak, továbbá akkor, ha az AKSE által nyújtott szolgáltatások ellenértékét a Fogyasztó teljesen egészében megfizette.

2. A Fogyasztó és az AKSE az AKSE által a www.akelakutyaiskola.hu keretében nyújtott szolgáltatások megkezdését követően 15 napon belül a szerződést jogosult felmondani. A jelen pont szerinti felmondás esetében az AKSE köteles a Fogyasztó részére a meghatározott szolgáltatás teljes ellenértékének 75% (hetvenöt százalékát) visszafizetni. A Fogyasztó a jelen pontban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a csökkentett összeg visszafizetése vonatkozásában az AKSE az általa nyújtott szolgáltatások megkezdését megelőző előkészítő tevékenységének (pl.: tanfolyamok megszervezése, adminisztrációs feladatok stb.) ellenértékeként elismeri. Az AKSE a Fogyasztó részére a Fogyasztó által teljesített fizetési mód szerint köteles az ellenérték meghatározott részét visszatéríteni.

3. A Fogyasztó és az AKSE jogosult az AKSE által a www.akelakutyaiskola.hu keretében nyújtott szolgáltatás megkezdését követően 15 nap után a jelen szerződést felmondani, amely körülményre tekintettel az AKSE köteles a Fogyasztó részére a meghatározott szolgáltatás teljes ellenértékének 25% (huszonöt százalékát) visszafizetni. Az AKSE a Fogyasztó részére a Fogyasztó által teljesített fizetési mód szerint köteles az ellenérték meghatrozott részét visszatéríteni.

4.  Az AKSE működtetett www.kutyakikepzo.akelakutyaiskola.hu weboldalon keresztül kötött szerződés esetén a Fogyasztót a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül, de legkésőbb a tanfolyam megkezdésének időpontjáig megilleti az indokolás nélküli elállási jog. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás megkezdését követően, ha az AKSE által nyújtott szolgáltatások ellenértékét a Fogyasztó teljesen egészében megfizette.

5. A Fogyasztó és az AKSE az AKSE által a www.kutyakikepzo.akelakutyaiskola.hu keretében nyújtott szolgáltatások megkezdését követően 15 napon belül a szerződést jogosult felmondani. A jelen pont szerinti felmondás esetében az AKSE köteles a Fogyasztó részére a meghatározott szolgáltatás teljes ellenértékének 75% (hetvenöt százalékát) visszafizetni. A Fogyasztó a jelen pontban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a csökkentett összeg visszafizetése vonatkozásában az AKSE az általa nyújtott szolgáltatások megkezdését megelőző előkészítő tevékenységének (pl.: tanfolyamok megszervezése, adminisztrációs feladatok stb.) ellenértékeként elismeri. Az AKSE a Fogyasztó részére a Fogyasztó által teljesített fizetési mód szerint köteles az ellenérték meghatározott részét visszatéríteni.

6. A Fogyasztó és az AKSE jogosult az AKSE által a www.kutyakikepzo.akelakutyaiskola.hu keretében nyújtott szolgáltatás megkezdését követően 15 nap után a jelen szerződést felmondani, amely körülményre tekintettel az AKSE köteles a Fogyasztó részére a meghatározott szolgáltatás teljes ellenértékének 25% (huszonöt százalékát) visszafizetni. Az AKSE a Fogyasztó részére a Fogyasztó által teljesített fizetési mód szerint köteles az ellenérték meghatározott részét visszatéríteni.

7.  Az VI. fejezet 1. és 4. pontja szerinti elállási vagy a VI. fejezet 2. és 3., valamint 4. és 5. pontja szerinti felmondási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot az AKSE I. fejezetben megjelölt elektronikus címére köteles a Fogyasztó írásban eljuttatni.

8.  A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

9.  Az AKSE az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszatéríti az esetlegesen már kifizetett összeget a Fogyasztó részére. 

10.  Az AKSE a fentieknek megfelelő elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljes mértékben téríti vissza kivéve, ha a Fogyasztó a jelen fejezet 1. pontja szerint a szolgáltatás teljesítését megkezdte. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az AKSE a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

11. Elállási jog és felmondási jog gyakorlása esetén az AKSE jogosult a Fogyasztónak a szolgáltatások teljesítésére rendelkezésére álló online és offline felületeit vagy elérhetőségeit, így különösen az adott tanfolyam csoport és tananyag elérhetőségehez tartozó hozzáféréseket azonnali hatállyal megszüntetni.

12. Az AKSE azonnali hatállyal jogosult felbontani a Fogyasztóval kötött szerződést, amennyiben a Fogyasztó az AKSE által nyújtott szolgáltatások ellenértékre vonatkozó fizetési kötelezettségét (részletfizetési / hátralék-befizetési) határidőre és erre vonatkozó felszólításra nem teljesíti, vagy magatartásával veszélyezteti a szolgáltatások sikeres lefolytatását/teljesítését. Az AKSE ezen indokok alapján történő szerződésbontása esetén a szolgáltatás ellenértékének legfeljebb 25% (huszonöt százalékát) jogosult visszatéríteni.

13. A Fogyasztó elfogadja, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatások esetleges létszám hiányában történő meghiúsulása esetén nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

14. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatásokon történő részvételének, önhibájából eredő elmaradása esetén a kártérítési igénnyel az AKSE felé nem fordulhat. Az ebből eredő kártérítési felelősséget az AKSE kizárja.

15. Az AKSE hibájából meghiúsult képzés esetén az AKSE a teljes képzési díjat átutalással fizeti vissza a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra 15 napon belül.

16. A Fogyasztó elfogadja, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatások tekintetében az AKSE a tanfolyamok, workshopok és foglalkozások között az átjelentkezés lehetőségét biztosítja a Fogyasztó részére azzal, hogy a tanfolyamok, workshopok és foglalkozások díjazása közötti különbözetet a Fogyasztó köteles megtéríteni. A jelen pontban foglaltakra tekintettel Fogyasztó elfogadja, hogy más, az AKSE által nyújtott szolgáltatásokra (tanfolyam, workshop és foglalkozás) történő átjelentkezés esetén a szolgáltatás megkezdésének ideje a Fogyasztó által először kiválasztott szolgáltatás kezdő időpontjához kapcsolódik. Ennek megfelelően a Fogyasztó elfogadja, hogy a szolgáltatások mellé biztosított lemondási és felmondási feltételek az először kiválasztott szolgáltatás kezdő időpontjához kapcsolódik, illetve onnan kerül számításra.

17. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan megkötött felnőttképzési szerződés rendelkezéseit betartja.

18. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a felnőttképzési szerződésben rögzített és megengedett hiányzásokat túllépi, úgy az AKSE jogosult a Fogyasztó voantkozásában az AKSE által nyújtott szolgáltatásokat felfüggeszteni és felnőttképzés elvégzéséről kiállított tanúsítványt visszatartani.

 

VI. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Védjegytv.) 1. § (1) bekezdése értelmében az AKSE weboldalán megjelenő grafikai megoldások, védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az AKSE, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az AKSE, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Fogyasztó és más harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

2. A weboldal bármilyen tartalmának átvételével az átvevő tudomásul veszi, hogy 5.000,- Ft + ÁFA/nap díjazás megtérítésének ellenében használja a tartalmat, kivéve az erre vonatkozó külön megegyezéssel vagy írásos engedéllyel rendelkezőt.

 

VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1.  Panaszkezelés

1.1. Amennyiben az AKSE ügyfélszolgálata útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adni a megkeresésére, úgy a Fogyasztó az észrevételeit és panaszait megírhatja az AKSE elérhetőségeire, amely egyben a panaszügyintézés helye is. Az AKSE kéri a Fgyasztót, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatnál folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

1.2.  Az AKSE a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját írásban megindokolja.

1.4.  A panasz elutasítása esetén az AKSE a Fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az AKSE a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

1.5.  Az AKSE a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

2.1. Amennyiben az AKSE és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

2.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

2.3. Békéltető testület. A szolgáltatáás minőségével és biztonságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fax: +36 1 488 2166
Telefon: +36 1 488 2131

2.4. Bírósági eljárás. A Fogyasztó a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

 

VIII. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
 • a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AKSE az online szolgáltatás megrendelése folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Fogyasztó személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a AKSE azokat a fenti módon kezelje.

2. Az AKSE jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

3. Amennyiben az AKSE szolgáltatásait 18 éves kor alatti személy kívánja igénybe venni, arra kizárólag írásbeli szülői vagy más törvényes képviselő hozzájárulása mellett van lehetőség.

3. Az AKSE Magyarországon nyilvántartásba vett és székhellyel bíró civil szervezet, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

4. A jelen ÁSZF-fel vagy a szolgáltatással kapcsolatos, továbbá az AKSE által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – az AKSE és a Fogyasztó kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kelt: Budapest, 2023. november 23.

 

AZ ÁSZF ARCHÍVUMÉRT KATTINTS IDE!