Login Form

Emlékezzen rám

       
Top Panel
  • Kutyaovi
  • Kezdő tanfolyam
  • Középhaladó tanfolyam
  • Haladó tanfolyam

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a AKELA Kutyás Sport Egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0013181; székhely: 1158 Budapest, Pörge u. 82; továbbiakban: AKSE) által üzemeltetett www.akelakutyaiskola.hu weboldal alatt igénybe vehető szolgáltatások feltételeit, illetve a szolgáltatást igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) és az AKSE között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat, a teljesítési feltételeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók az AKSE és a Fogyasztó között online úton létrejött jogviszonyra.

 

I. AZ AKSE ADATAI

Név: AKELA Kutyás Sport Egyesület
Székhely: H- 1158 Budapest, Pörge utca 82.
Adószám: 18198410-1-42
Telefon: +36 70 551 7572
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: www.akelakutyaiskola.hu
Képviselő: Angyal Zsolt

 

II. A FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY, AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az AKSE-re, valamint az AKSE által üzemeltetett www.akelakutyaiskola.hu weboldal alatt létrejövőjogviszonyokra a Fogyasztóval.

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, amely 2022. november 14. napjától érvényes.

3. A Fogyasztó az AKSE-el szerződést köt elektronikus úton a jelen ÁSZF tartalmi rendelkezéseire figyelemmel. Az AKSE weboldalán keresztül kötött szerződés nem kerül iktatásra, utólagosan nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik. A szerződés létrejöttét az elektronikusan rögzített jelentkezési adatok igazolják. A létejövő szerződés a Fogyasztó vonatkozásában fizetési kötelezettséget von maga után.

 

III. AZ AKSE SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE

1. Az AKSE szolgáltatásainak tartalma minden Fogyasztó számára elérhető regisztráció nélkül.

2. A Fogyasztó a kiválsztott tanfolyamra és a tervezett időpontra kattintva adhatja meg a jelentkezéshez szükséges adatokat.

3. A Fogyasztó köteles a jelentkezéshez szükséges adatok tekintetében valós és érvényes adatokat megadni.

4. A jelentkezés feltétele az ÁSZF, az Adatkezelési Tájékoztató és a Házirend elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató” és „Házirend” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Küldés” linkre történt kattintással Fogyasztó kijelenti, hogy az ÁSZF, Adatkezelési Tájékoztató és a Házirend elolvasásra került, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, a GDPR tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és megadja a szükséges hozzájárulását.

5. A jelentkezés véglegesítését követően az AKSE a Fogyasztó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld.

6. A Fogyasztó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az AKSE kizárja felelősségét, amennyiben a Fogyasztó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

7. Az AKSE-et a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

8. A Fogyasztó az AKSE által üzemeltetett a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az AKSE nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

IV. AZ AKSE ÁLTA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

1. Az AKSE által nyújtott szolgáltatások jellenzői, részletei, árai valamint az azzal kapcsolatos minden egyéb feltétel és információ az AKSE által működtetett weblapon kerül feltüntetésre, amelyen keresztül a Fogyasztó tájékozódhat.

2. Abban az esetben, ha a Fogyasztónak bármilyen szolgáltatással kapcsolatosan kérdése merülne fel, az AKSE e-mail elérhetőségére írva további információt és felvilágosítást kaphat.

3. Az AKSE vállalja, hogy amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre a Fogyasztt teljeskörűen tájékoztatja az akcióról és annak pontos időtartamáról a weboldalon keresztül.

4. Abban az esetben, ha bármilyen informatikai hiba és/vag mulasztás következtében az AKSE által feltüntett árnál alacsonyabb ár kerül visszaküldésre a Fogyasztó részére, úgy feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Az AKSE rögzíti, hogy az általa nyújtott szolgáltatások (tanfolyamok, workshopok és foglalkozások) Fogyasztó által történő teljesítésével a Fogyasztó képesítést nem szerez tekintettel arra, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatás nem minősül jogszabályban meghatározott akkreditált képzásnek (felnőttképzés), így a szolgáltatás teljesítésével az AKSE csak azt igazolja, hogy a Fogyasztó az általa – a felelős kutyatartással kapcsolatos knowhow-t – megfelelően elsajáította. A jelen pontban foglaltakra tekintettel a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatások (tanfolyamok, workshopok és foglalkozások) teljesítésével meghatározott tevékenység végzésére feljogosító képesítést, szakképzést vagy végzettséget nem szereznek.

6. Fogyasztó vállalja, hogy az AKSE érdekkörébe tartozó és a szerződés teljesítése során bármilyen módon és formában tudomására jutott üzlet vagy piaci működéssel, üzleti tervekkel kapcsolatos technikai vagy üzleti jellegű információ, adat, irat és know-how bizalmas információnak minősül. Fogyasztó a jelen pontban foglaltakat köteles titokban tartani, bizalmasan kezelni, azt nem hozhatja forgalomba vagy nyilvánosságra, illetve harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé semmilyen formában bármelyik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A jelen kötelezettség megszegésével okozott kárért a Fogyasztó teljes felelősséggel tartozik az AKSE felé időbeli korlátozás nélkül.

 

V. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA

1. Az AKSE által működtetett www.akelakutyaiskola.hu weboldalon feltüntetett szolgáltatásokra vonatkozó szerződés kötése online felületen, elektronikus úton leadott jelentkezés útján lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2. A Fogyasztó az egyes szolgáltatások megrendelésénél különböző információkat ad meg, többek között az neve, email címe, kutya neve, fajtája, életkora, időpontot választ, tanfolyamoknál, kedvezmények érvényesítése.

3. A Fogyasztóval egyeztetni szükséges a szolgáltatás ellenértékének a megtérítésére vonatkozó a fizetési módot. Az AKSE készpénzes és átutalásos fizetési módot biztosít a Fogyasztó részére az alábbiak szerinti:
- Fizetés készpénzben: a Fogyasztó a szolgáltatás díját szolgáltatás igénybevételekor a helyszínén teljesíti készpénzben.
- Átutalásos fizetés: a Fogyasztó a szolgáltatás megrendelése során az AKSE által kiállított számla alapján, annak feltételei szerint köteles a szolgáltatás díjtát megfizetni.

4. Az adatok megadását követően a Fogyasztó a ”Küldés” gombra kattintva tudja elküldeni jelentkezését. Adatbeviteli hiba esetén a Fogyasztónak a jelentkezési folyamat lezárását követően e-mailben van lehetősége az adatok javítására.

5. A Fogyasztó a jelentkezését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás a jelentkezés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az AKSE-hez nem érkezik meg, úgy a Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

6. A szerződés az elektronikus úton küldött visszaigazolás Fogyasztó részére történő megérkezésével jön létre.

7. A Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a közötte és az AKSE között azAKSE által nyújtott szolgáltatások teljesítésére szerződés jön létre, amely alapján az AKSE által nyújtott szolgáltatások igénybevétele után a Fogyasztót fizetési kötelezettség terheli.

8. Az AKSE az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére elfogadja a Fogyasztó helyett más személy által teljesített fizetési kötelezettséget abban az esetben, ha az ellenérték megfizetése vonatkozásában egyértelműen igazolható (pl.: átutalási közlemény), hogy kinek a javára történt a fizetési kötelezettség teljesítése.

9. A Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései mellett az AKSE által alkalmazott „Házirend” rendelkezéseivel tisztában van. A Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával az AKSE által alkalmazott „Házirend” szabályait is megismerte és annak tartalmát elfogadja.

10. Az AKSE nem vállal felelősséget a Fogyasztónak harmadik fél vagy a harmadik fél által tulajdonában lévő állat által okozott kárainak megtérítéséért, továbbá kizárja a felelősségét az olyan károk megtérítéséért, amelyek abból keletkeznek, hogy a Fogyasztó szándékosan vagy gondatlanul nem tartotta be az AKSE szolgáltatásaira vonatkozó előírásokat, szabályokat és rendelkezéseket.

 

VI. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS

1. Az AKSE működtetett weboldalon keresztül kötött szerződés esetén a Fogyasztót a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog. A Fogyasztót megilleti az elállási jog az AKSE által nyújtott szolgáltatás megkezdéséig. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás teljesítését követően, ha az AKSE a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, illetve az AKSE által nyújtott szolgáltatások ellenértékét teljesen megfizette. Amennyiben a Fogyasztó az AKSE által nyújtott szolgáltatások megkezdését követően 15 napon belül kivételesen elállhat, úgy az AKSE köteles a Fogyasztó részére a meghatározott szolgáltatás teljes ellenértékének 75% (hetvenöt százalékát) visszafizetni. A Fogyasztó a jelen pontban foglaltakat elfogadja azzal, hogy a csökkentett összeg visszafizetése vonatkozásában az AKSE az általa nyújtott szolgáltatások megkezdését megelőző előkészítő tevékenységének (pl.: tanfolyamok megszervezése, adminisztrációs feladatok stb.) ellenértékeként elismeri. A AKSE a Fogyasztó részére a Fogyasztó által teljesített fizetési mód szerint köteles az ellenérték meghatrozott részét visszatéríteni.

2. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megkezdését követően 15 nap után a jelen szerződést felmondhatja, amely körülményre tekintettel az AKSE köteles a Fogyasztó részére a meghatározott szolgáltatás teljes ellenértékének 25% (huszonöt százalékát) visszafizetni. Az AKSE a Fogyasztó részére a Fogyasztó által teljesített fizetési mód szerint köteles az ellenérték meghatrozott részét visszatéríteni.

3. Az VI. fejezet 1. és 2. pontja szerinti elállási vagy felmondási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot az AKSE I. fejezetben megjelölt elektronikus címére köteles a Fogyasztó írásban eljuttatni.

4.  A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

5.  Az AKSE az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 munkanapon belül visszatéríti az esetlegesen már kifizetett összeget a Fogyasztó részére. 

6.  Az AKSE a fentieknek megfelelő elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljes mértékben téríti vissza kivéve, ha a Fogyasztó a jelen fejezet 1. pontja szerint a szolgáltatás teljesítését megkezdte. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az AKSE a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

7. Elállási jog és felmondási jog gyakorlása esetén az AKSE jogosult a Fogyasztónak a szolgáltatások teljesítésére rendelkezésére álló online és offline felületeit vagy elérhetőségeit, így különösen az adott tanfolyam csoport és tananyag elérhetőségehez tartozó hozzáféréseket azonnali hatállyal megszüntetni.

8. Az AKSE azonnali hatállyal jogosult felbontani a Fogyasztóval kötött szerződést, amennyiben a Fogyasztó az AKSE által nyújtott szolgáltatások ellenértére vonatkozó fizetési kötelezettségét (részletfizetési / hátralék-befizetési) határidőre nem teljesíti, vagy magatartásával veszélyezteti a szolgáltatások sikeres lefolytatását/teljesítését. AZ AKSE ezen indokok alapján történő szerződésbontása esetén a szolgáltatás ellenértékének visszatérítésére a VI. fejezet 2. pontjában foglalt rendelkezéseket rendeli alkalmazni.

9. A Fogyasztó elfogadja, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatások esetleges létszám hiányában történő meghiúsulása esetén nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

10. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az AKSE által nyújtott szolgáltatásokon történő részvételének, önhibájából eredő elmaradása esetén a kártérítési igénnyel az AKSE felé nem fordulhat. Az ebből eredő kártérítési felelősséget az AKSE kizárja.

 

VI. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (továbbiakban: Védjegytv.) 1. § (1) bekezdése értelmében az AKSE weboldalán megjelenő grafikai megoldások, védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok az AKSE, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az AKSE, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Fogyasztó és más harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

2. A weboldal bármilyen tartalmának átvételével az átvevő tudomásul veszi, hogy 5.000,- Ft+ ÁFA/nap díjazás megtérítésének ellenében használja a tartalmat, kivéve az erre vonatkozó külön megegyezéssel vagy írásos engedéllyel rendelkezőt.

 

VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Panaszkezelés
1.1. Amennyiben az AKSE ügyfélszolgálata útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adni a megkeresésére, úgy a Fogyasztó az észrevételeit és panaszait megírhatja az AKSE lérhetőségeire, amely egyben a panaszügyintézés helye is. Az AKSE kéri a Fgyasztót, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatnál folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.
1.2. Az AKSE a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját írásban megindokolja.
1.4. A panasz elutasítása esetén az AKSE a Fogyasztó írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyaszt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az AKSE a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.
1.5. Az AKSE a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
2.1. Amennyiben az AKSE és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
2.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;
2.3. Békéltető testület. A szolgáltatáás minőségével és biztonságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fax: +36 1 488 2166
Telefon: +36 1 488 2131

2.4. Bírósági eljárás. A Fogyasztó a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.


VIII. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
- a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendelete
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AKSE az online szolgáltatás megrendelés folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. A Fogyasztó személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a AKSE azokat a fenti módon kezelje.

2. Az AKSE jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

3. Az AKSE Magyarországon nyilvántartásba vett és székhellyel bíró civil szervezet, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

4. A jelen ÁSZF-fel vagy a szolgáltatással kapcsolatos, továbbá az AKSE által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – az AKSE és a Fogyasztó kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Kelt: Budapest, 2022. november 10.