Login Form

Emlékezzen rám

       
Top Panel
  • Kutyaovi
  • Kezdő tanfolyam
  • Középhaladó tanfolyam
  • Haladó tanfolyam

Házirend

Kedves Tanulóink!

Jelen Házirend (továbbiakban: Házirend) az AKELA Kutyás Sport Egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0013181; székhely: 1158 Budapest, Pörge u. 82.; továbbiakban: AKSE) által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos alapvető szabályokat és AKSE által szervezett oktatásokon, tanfolyamokon, programokon való részvételi követelményeit rögzíti a szolgáltatást igénybe személye részére.

Az AKSE kifejezetten rögzíti, hogy a Házirendben foglalt rendelkezések be nem tartása az érintett személlyel szemben a szolgáltatás felfüggesztését jelentheti.

 

Az Akela Kutyaiskola hivatalos Házirendjének szabályai az alábbiak:

1. A Házirend egyaránt vonatkozik minden, az AKSE-el jogviszonyt létesítő személyre.

2. A Házirend rendelkezéseit a kutyaiskola pályáin, a parkoló területén, valamint a kihelyezett foglalkozások helyszínén is be kell tartani a szerződés teljes időtartama alatt.

3. A pályákra belépni csak az AKSE által kijelölt kiképzői engedéllyel vagy erre feljogosított személy engedélyével lehet, kiemelten és fokozottan figyelve a területen tartózkodó többi kutyára és tanulóra.

4. Az AKSE foglalkozásain és tanfolyamain a kutyákat pórázról elengedni, illetve a kutyákat meghatározott cselekmény elvégzésére utasítani kizárólag kiképzői felügyelet mellett vagy a kiképzői engedéllyel rendelkező személy engedélye alapján lehetséges. A pórázról elengedett kutyának mindig nyakörvet kell viselnie annak érdekében, hogy szükség esetén megfékezhető legyen. A nyakörv és egyéb személy- és vagyonvédelmi eszköz biztosítása kizárólag a tanfolyamon résztvevő személy kötelezettsége, amelynek elmulasztásál eredő kárért a tanfolyamon résztvevő személy felelős. Szükség esetén az oktatásért felelő személy a kutyát határozatlan időre szájkosár viselésére kötelezheti vagy egyéb módon gondoskodik arról, hogy a foglalkozások biztonságosan kerüljenek lebonyolításra abban az esetben, ha ennek elmaradása érdeksérelmet jelentene.

5. Az AKSE foglalkozásain és tanfolyamain csak a hatóság által előírt kötelező védőoltásokkal rendelkező kutya vehet részt, amelyet indokolt esetben a kutya oltási könyvével is igazolni szükséges. A kutya tulajdonosának gondoskodni kell a rendszeres féreghajtásról és a külső élősködök irtásáról (bolha, atka stb.). Amennyiben a kutya fertőző betegséget kapott, és a közelmúltban az AKSE-ben járt, a kutya gazdája haladéktalanul köteles ezt jelezni az AKSE felé. Abban az esetben, ha az előírt kötelező védőoltásokat a kutya tulajdonosa igazolni nem tudja, úgy az oktatásért felelős személy az oktatáson vagy tanfolyamon való részvételt megtagadhatja. A védőoltás nélküli kutyák által okozott bármilyen kárért a tanfolyamon résztvevő személy (a kutya gazdája) felelős.

6. Az AKSE foglalkozásaira és tanfolyamaira fertőző betegségben szenvedő vagy tüzelő kutyát hozni tilos, az ebből eredő károkért az AKSE a felelősségét kizárja.

7. Az AKSE kizárja a foglalkozásain és tanfolyamain a résztvevő személyek kutyája által bárkinek (saját magának és harmadik személynek) okozott kárért való felelősségét.

8. Az AKSE foglalkozásait és szolgáltatásait igénybe vevő személy tudomásul veszi és elfogadja, hogy az AKSE által nyújtott foglalkozás teljesítése csak az AKSE szellemi termékének (know-how) elsajátítását jelenti azzal, hogy az AKSE által nyújtott foglalkozások és szolgáltatások képesítés megszerzését nemjelentik.

9. Minden tanulónak kötelessége az általa termelt szemetet, illetve a kutyája ürülékét bezacskózva az erre kijelölt és kihelyezett szemetesekbe gyűjteni.

10. A kutyák és a gazdájuk vagy hozzátartozójuk által az AKSE-nek vagy bármilyen más személynek okozott mindennemű kárért a gazda a felelős és azt köteles megtéríteni.

11. Gyermek 14 éves kor alatt az AKSE képzésein és tanfolyamain csak szülői (vagy más nagykorú személyi) felügyeletével tartózkodhat. Gyermeke biztonságáért a szülő a vagy a vele tartózkodó nagykorú felelős.

12. Az AKSE foglalkozásain lehetőség van a kutya részére jutalomfalatot, illetve az oktatást végző személy által engedélyezett motivációs eszközöket/felszereléseket hozni.

13. Az AKSE oktatási képzései és tanfolyamjai ideje alatt a tanuló saját hibájából elmulasztott óráinak pótlása nem biztosított, amelyre tekintettel az adott óra nem teljesítettnek minősül a tanuló vonatkozásában. Abban az esetben, ha a tanuló az elmulasztott órákat pótolni kívánja, erre csak egyéni foglalkozás keretében, külön térítési díj megfizetése mellett van lehetősége.

14. Az AKSE tanfolyamaira befizetett tanfolyami díjak visszatérítésére a tanfolyam megkezdését követően az általános szerződési feltételek (ÁSZF) szerint van lehetőség.

15. Az AKSE által lebonyolított oktatási képzéseken és/vagy tanfolyamokon elhangzott információk, adatok és tények az AKSE szellemi tulajdonát képezi, amelynek engedély nélküli sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala, bármilyen felületre történő feltöltése, rögzítése, továbbá ezen információk, adatok és tények illetéktelen személynek és/vagy szervezetnek az AKSE engedély és felhatalmazás nélküli történő átadása tilos. Az AKSE fenntartja magának a jogot, hogy szellemi tulajdonát képező információk adatok és tények engedély nélkül történő és az előbbiekben részletezett módon való felhasználásából eredő károk vonatkozásában a jogsérelmet okozóval szemben igényt érvényesítsen. feltöltése - bármilyen fórumon -, illeve harmadik félnek történő átadása tilos. További felhasználásához az AKSE írásos hozzájárulása szükséges. Kép, hang, videó rögzítése (mobiltelefon, diktafon… stb. eszközzel) nem megengedett. Erre való igényt kérjük, előre jelezd a szervezőknek. Az AKSE oktatási képzéseiről és tanfolyamairól, illetve a foglalkozásokról fénykép vagy filmfelvétel csak az oktatást végző személy engedélyével tekintettel arra, hogy a szükségtelen fénykép- és videofelvétel a kutyák nyugalmát adott esetben aránytalan mértékben zavarná.

16. A tanuló a Házirend elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az AKSE oktatási képzésein, tanfolyamain, valamint a saját szervezésű rendezvényein fénykép- és videófelvételek készülhetnek, amely felvételeken a résztvevő tanulók és a kutyák felismerhetőek lehetnek. A fénykép- és vagy videofelvételeket az AKSE kifejezetten az AKSE által képviselt célok, oktatási tevékenységének népszerűsítése és promóciós érdekében kívánja felhasználni. A tanuló a Házirend elfogadásával tudomásul veszi, hogy az AKSE által lebonyolított képzéseken és tanfolyamokon kizárólag az oktatásért felelős személy előzetes hozzájárulásával készíthető fotó vagy videófelvétel. Az AKSE fenntartja magának a jogot, hogy az általa lebonyolított képzéseken és tanfolyamokon készített fotó vagy videófelvételek, illetve a képzésen vagy tanfolyamon leadott oktatási anyag vagy bármilyen szellemi termék a saját tulajdonát képezik.

17. Az AKSE oktatási képzésein és/vagy tanfolyamjain az oktatásért felelő személy utasítását minden esetben be kell tartani.

18. Tilos az AKSE oktatási képzésein és/vagy tanfolyamjain alkohol vagy bódult állapotban részt venni.

19. Az AKSE oktatási pályáin személyi- és vagyonvédelmi okokból biztonsági kamera működik, amely 10 napig tárolja a rögzített felvételeket.

20. A Házirend be nem tartása az oktatási képzésből, foglalkozásból való kizárást vonhatja maga után!

 

A Házirendet az AKSE saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti azzal, hogy a módosításokat közzéteszi a honlapján.

A Házirend nem ismerete nem mentesíti a tanulót annak betartása alól!

Köszönjük az együttműködésetek, jó kutyázást kívánunk!